ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη του Υπευθύνου Συντονισμού του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών-Μαιευτών» αρμοδιότητας 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/01/2020

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 97755/14.1.2020 και ΑΔΑ: 6ΘΝΚ469Η2Γ-ΕΕΜ απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Υπεύθυνου Συντονισμού του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών- Μαιευτών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του αναπληρωτή του, οι οποίες θα διενεργηθούν στο αμφιθέατρο (αρ.  15) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 8.00 πμ έως 17.00 μμ.

Στις εκλογές δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλες οι Μαίες-Μαιευτές που έχουν οργανική θέση στις δομές Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας (Κέντρα Υγείας) της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΑΠΟΦΑΣΗ 5ΗΣ ΥΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΩΝ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ