ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Λογιστικής και Διπλογραφικής Παρακολούθησης για τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 5ης Υ.Πε.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/06/2020

Με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για τις ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορά για «Υπηρεσίες Λογιστικής και Διπλογραφικής Παρακολούθησης για τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας», σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.731,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΨΘΗΚ469Η2Γ ΥΦ6

EΠΙΣΤΡΟΦΗ