>> Εξυπηρέτηση του Πολίτη >> Η Υπηρεσία

 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠΥΚΑ) είναι αρμόδιο για:

 • Την παροχή πληροφοριών και τη σωστή ενημέρωση των πολιτών για:
  • Τα θέματα των τομέων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα δικαιώματά του και τις ενέργειες, που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
  • Τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
  • Τον τρόπο έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών παροχής υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (περίθαλψης, νοσηλείας, φιλοξενίας κ.λ.π.), καθώς και άλλων ιατρικών εγγράφων.
  • Τη λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών στα Νοσοκομεία (διασυνδεόμενα με το ΚΕΠΥΚΑ Θεσσαλίας) και τις υπηρεσίες που παρέχουν.
  • Τα ωράρια, τα τηλέφωνα και τους αρμόδιους υπαλλήλους των τακτικών εξωτερικών και απογευματινών ιατρείων των Νοσοκομείων.

 • Την κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του Υπηρεσίες.
 • Την παραλαβή των αιτήσεων για το επικουρικό προσωπικό των Μονάδων του, που υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο ΚΕΠΥΚΑ της 5ηςΥ.ΠΕ.
 • Τη διερεύνηση των παραπόνων και καταγγελιών των συναλλασσομένων με τις Υπηρεσίες της 5ηςΥ.ΠΕ. πολιτών και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους με τις εξής ενέργειες:
  • Την εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς και η διερεύνηση και συγκέντρωση σχετικών στοιχείων.
  • Την υποβολή εισηγήσεων προς τον Διοικητή της 5ηςΥ.ΠΕ. για την εξέταση των παραπάνω καταγγελιών.
  • Τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, για την παραπομπή των καταγγελιών προς εξέταση στα αρμόδια όργανα.
  • Την παρακολούθηση της διαδικασίας διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
  • Το συντονισμό για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες κάθε θέματος, που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

 • Την υποβολή προτάσεων εισηγήσεων προς τον Διοικητή της 5ηςΥ.ΠΕ. για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Τακτή γραπτή ενημέρωση προς τον Διοικητή της 5ηςΥ.ΠΕ. υπό μορφή έκθεσης - αναφοράς πεπραγμένων και προτάσεων, καθώς και αποτελέσματα μετρήσεων με τη μορφή στατιστικών στοιχείων.
 • Το συντονισμό των ενεργειών, τη διαρκή επικοινωνία και την παροχή οδηγιών στα γραφεία εξυπηρέτησης του πολίτη των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε μονάδες παροχής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα προστασίας των ασθενών, αλλά και των πολιτών γενικά, με τη συνεργασία συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων ή και αυτοτελώς.
 • Την ενημέρωση των πολιτών για θέματα που αφορούν:
  • προκηρύξεις προσλήψεων (ιατρικού και λοιπού) προσωπικού,
  • διακηρύξεις διαγωνισμών για προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών,
  • εφημερίες Νοσοκομείων,
  • προγράμματα εφημεριών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας
 
 
 
Που απευθύνεστε
 
Η Υπηρεσία εξυπηρέτησης του Πολίτη εδρεύει στην Λάρισα, στα κεντρικά κτήρια της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Περιοχή Μεζούρλο), στο Ισόγειο (Γραφείο 1) και δέχεται αναφορές από πολίτες και νομικά πρόσωπα.
 
 
Έντυπο Αίτησης
 
 
 
 

Διεύθυνση: 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Μεζούρλο, 411 10 Λάρισα
Τηλ.: 2413 500.800, Fax: 2410 23.29.29, Ε - mail: info@dypethessaly.gr

© 2011 5η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Created by ItBiz