ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση για την κάλυψη ενενήντα (90) θέσεων Ειδικευόμενων Νοσηλευτών για την ειδικότητα «Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική» της 5ης Υ.ΠΕ.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/09/2020

Για τη διαδικασία επιλογής ειδικευόμενων νοσηλευτών/τριων στην Ειδικότητα «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» η Διοίκηση της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, να καταθέσουν σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται και ορίζονται στην αρ. Γ6α/Γ.Π.39226/(ΦΕΚ 2556/Β/30-06-2020) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζονται δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ07-09-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ18-09-2020 και ώρα 15:00

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ 5Η ΥΠΕ
ΦΕΚ 2656Β 30 6 2020 1
ΝΟΜΟΣ 4690

EΠΙΣΤΡΟΦΗ