ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δυνατότητα Εκπλήρωσης Υποχρεώσης Υπηρεσίας Υπαίθρου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον Ν. 4764/2020(ΦΕΚ 256/23-12-2020), οι ιατροί, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται, μετά από αίτησή τους στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια, να τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Μετά την αρχική τους τοποθέτηση επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. η μετακίνηση των ανωτέρω ιατρών σε άλλο νοσοκομείο ή κενή θέση αγροτικού ιατρείου εντός των ορίων της οικείας Υ.Πε..

Επισυνάπτουμε για την καλύτερη ενημέρωσή σας: 1) το άρθρο 68 του Ν.4764/2020, 2) αίτηση, 3)Υπεύθυνη Δήλωση  

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Ν4764 2020 ΦΕΚ 256 23 12 2020
ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΥΥΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ