ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4865/2021 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4917/2022 (Ορθή Επανάληψη)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/06/2022

Σας ενημερώνουμε ότι ως προς το άρθρο 32 του Ν. 4865/2021(Α΄238) «Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας» προς απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου  και μετά τη  δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Προβλέπεται απαλλαγή από την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή να έχουν πάρει νόμιμη απαλλαγή, και δεν υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Εφαρμόζεται και στους ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο ειδικότητας και έχουν παρατείνει την παραμονή τους ως παρατασιακοί καθώς και σε όσους θα ολοκληρώσουν τον χρόνο ειδικότητας μέχρι την 31.12.2022, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, σε νοσοκομεία αρμοδιότητας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας, χωρίς να έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας λόγω μη εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, και δεν υπηρετούν σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Ως εκ τούτου, οι ιατροί αυτοί δύνανται να πραγματοποιήσουν δωδεκάμηνη  υπηρεσία σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., μετά από αίτηση που υποβάλλουν έως την 31η.12.2022 σε μία από τις επτά (7) Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών(Δ.Υ.Πε),προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση περί ολοκλήρωσης του χρόνου ειδίκευσης, σε συνέχεια της οποίας εκδίδεται απόφαση τοποθέτησης από τον Διοικητή της και υπογράφεται σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανάμεσα στον ιατρό και το νοσοκομείο. Με τη συνεχόμενη, συμπεριλαμβανομένων λοιπών αδειών πλην κανονικής, ολοκλήρωση της ανωτέρω δωδεκάμηνης υπηρεσίας οι εν λόγω ιατροί θα λάβουν απαλλαγή από την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ-ΙΑΤΡΟΥ
Διευκρινισες Αρθρο 32 Ν 4865 2021 ΟΕ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ