ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δημιουργία Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το έτος 2024

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/11/2023

Η 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής κατάθεσης Ατομικών Αιτήσεων για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το έτος 2024.

Η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων στους ασθενείς θα γίνεται:

α) Από τον οικείο ονομαστικό πίνακα, με τη σειρά αναγραφής σε αυτόν και μέχρι εξάντλησης του πίνακα (κυκλική διάθεση-rotation) προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων.

β) Με ελεύθερη επιλογή, κατόπιν συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης των ασθενών, αποκλειστικής νοσοκόμας από το Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων.

γ) Με επιλογή, κατόπιν συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης του ασθενούς, αποκλειστικής νοσοκόμας από νόμιμα λειτουργούντα Ιδιωτικά Γραφεία Eυρέσεως Εργασίας με βασική προϋπόθεση το συγκεκριμένο πρόσωπο να περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν για 1η φορά ή να κάνουν επανεγγραφή στον Ετήσιο Ονομαστικό Πίνακα (προκειμένου να επιλεγούν για ένα νοσοκομείο ή μια ιδιωτική κλινική, μεταξύ τριών επιλογών που μπορούν να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης), θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από Τετάρτη 15-11-2023 έως & Παρασκευή 01-12-2023,

 • μέσω email: eprotocol@dypethessaly.gr
 • με ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορείς (courier), στη διεύθυνση:
  • 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,
   Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Λάρισα
   (υπόψη κας. Μπαντούκα Μαρίνας, τηλ.επικ.: 2413 500858, 2413500832)
   Με την  ένδειξη «για εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων»
 • αυτοπροσώπως από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ. καθημερινά.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων Α & Β κρίνεται με βάση την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (σφραγίδα ταχυδρομείου) στα ΕΛΤΑ (συστημένη επιστολή) ή τις ταχυμεταφορές (courier) ή του e-mail.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων – Χωρίς Επιλογή Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής για το έτος 2024 μπορούν να υποβάλλουν ατομικές αιτήσεις στην 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ΧΩΡΙΣ να δηλώνουν προτίμηση σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω email: eprotocol@dypethessaly.gr ή ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορών (courier), είτε αυτοπροσώπως από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ. καθημερινά στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

Αιτήσεις ανυπόγραφες ή/και με ελλιπή δικαιολογητικά, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για την εγγραφή για 1η φορά στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων με ένταξη στον ετήσιο ονομαστικό πίνακα 2024 ή χωρίς επιλογή νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής (αίτηση Α & Γ) απαιτείται να προσκομίζονται τα παρακάτω έγγραφα στην 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας:

 1. Αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό (4) άδειας εργασίας,
 2. Ισοτιμία και αντιστοιχία τίτλου σπουδών (όπου χρειάζεται),
 3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης (πρώην άδειας) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας, (οι βεβαιώσεις -πρώην άδειες εργασίας-των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί έως 09-04-2012 εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας).
 4. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας από τον ΕΦΚΑ,
 5. Βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ από την οποία προκύπτουν τα ένσημά του/της απασχολούμενου/ης ως αποκλειστικός/ή νοσοκόμος/α (όσοι διαθέτουν),
 6. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου ΕΦΚΑ με την ανανέωση άδειας εργασίας αποκλειστικού/ής για το τρέχον έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797 (ΦΕΚ1199/Β/11-04-2012) Υπουργική Απόφαση «Πιστοποιητικά Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» και της σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία του απασχολούμενου,
 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας (όπου χρειάζεται) τουλάχιστον για τη κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Από τη ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς,
 8. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής,
 9.  O Α.Μ.Κ.Α.
 10. Πρόσφατη φωτογραφία,
 11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 12. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους,
 13. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί

Για την ανανέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων με ένταξη στον ετήσιο ονομαστικό πίνακα 2024 (αίτηση Β) απαιτείται να προσκομίζονται τα παρακάτω έγγραφα στην 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας:

 1. Βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ από την οποία προκύπτουν τα ένσημά του/της απασχολούμενου/ης ως αποκλειστικός/ή νοσοκόμος/α (όσοι διαθέτουν),
 2. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου ΕΦΚΑ με την ανανέωση άδειας εργασίας αποκλειστικού/ής για το τρέχον έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797 (ΦΕΚ1199/Β/11-04-2012) Υπουργική Απόφαση «Πιστοποιητικά Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» και της σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία του απασχολούμενου,
 3. Πρόσφατη φωτογραφία,
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους,
 6. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί,
 7. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή δικαιολογητικό η ισχύς του οποίου έχει λήξει ή έχει διαφοροποιηθεί (π.χ. άδεια παραμονής, διαβατήριο επικυρωμένο, ταυτότητα, κ.ά.). Έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο δεν απαιτείται να επανυποβληθούν, εάν δεν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα που δηλώνονται.

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Τα έντυπα των ανωτέρω Αιτήσεων Α, Β & Γ χορηγούνται:
α. από το Πρωτόκολλο της 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
β. μέσω της Ιστοσελίδας μας (www.dypethessaly.gr)

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ Α' 2024 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΙΤΗΣΗ B' 2024 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ Γ' 2024 ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2024

EΠΙΣΤΡΟΦΗ