ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4865/2021 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4917/2022

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/05/2022

Σας ενημερώνουμε ότι το άρθρο 32 του Ν. 4865/2021(Α΄238) «Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας» προς απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εφαρμόζεται και στους ιδιώτες ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο ειδικότητας στην Πνευμονολογία-Φυματιολογία και την Εσωτερικής Παθολογία σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, χωρίς να έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας λόγω μη πραγματοποίησης της δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν και δεν υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Ως εκ τούτου, οι ιατροί αυτοί δύνανται να πραγματοποιήσουν δωδεκάμηνη  υπηρεσία σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., μετά από αίτηση που υποβάλλουν έως την 31η.12.2022 σε μία από τις επτά (7) Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών(Δ.Υ.Πε),σε συνέχεια της οποίας εκδίδεται απόφαση τοποθέτησης από τον Διοικητή της και υπογράφεται σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανάμεσα στον ιατρό και το νοσοκομείο. Με τη συνεχόμενη, συμπεριλαμβανομένων λοιπών αδειών πλην κανονικής ,ολοκλήρωση της ανωτέρω δωδεκάμηνης υπηρεσίας οι εν λόγω ιατροί θα λάβουν απαλλαγή από την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Διευκρινίσεις Επί Του Άρθρου 32 Του Ν. 4865 2021
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ