ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάρτηση αυτοματοποιημένων καταλόγων υποψηφίων για θέσεις Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12.03.2021 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι αυτοματοποιημένοι κατάλογοι (συνοπτικοί  και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την  αρ.πρωτ. Γ4α/Γ.Π/5333/5-2-2021 (Τρίτη Ορθή Επανάληψη ) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Σύμφωνα με την Γ4α/ΓΠοικ27692/30-4-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1708/6-5-2020/τ.Β) «Παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση – πιστοποιητικό από τον φορέα που έχει εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το τμήμα ιατρών υπαίθρου, της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υ.Υ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει».

Τα επισυναπτόμενα αρχεία περιλαμβάνουν:

  • ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ
  • ΤΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ
  • ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
5Ηυπε Αναλυτικά Αποτελέσματα.
5Ηυπε Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ