ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μετακινήσεις Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Νροσωπικού για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 31.08.2022 – Διευκρινήσεις & Οδηγίες

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/06/2022

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, ο τρόπος μετακίνησης του υπηρετούντος (ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού) προσωπικού, ανά δομή υγείας και ανά υγειονομική περιφέρεια, για το  θερινό διάστημα από 1.7.2022 έως 31.8.2022, έχει ως ακολούθως:

Οι  ΥΠΕ  αναρτούν πίνακα  στον οποίο εμφανίζονται οι ανάγκες σε Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Λοιπό Προσωπικό ανά Δομή Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Υγειονομική Περιφέρεια με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και οι υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης, κινητό τηλέφωνο και email), την οποία αποστέλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στις ειδικές για το σκοπό αυτό ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο κείμενο οδηγιών, ειδικότερα δε για την 5η Υγειονομική Περιφέρεια στο email: metakiniseis@dypethessaly.gr. Στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να αναφέρουν την προτιμώμενη δομή υγείας, στην οποία αιτούνται την μετακίνηση (σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα) και την προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.

 Περισσότερες πληροφορίες για το προσωπικό που δύναται να υποβάλλει αίτηση,  τη διάρκεια της μετακίνησης, το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης κ.λ.π. στα συνημμένα αρχεία.

Επισυναπτόμενα αρχεία

  1. Κείμενο οδηγιών
  2. Πίνακας σε μορφή excel με τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο ανάγκες

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΔΗΓΙΩΝ (14.6.2022)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Για Μετακίνηση Προσωπικού Κατά Τους Θερινούς Μήνες

EΠΙΣΤΡΟΦΗ