ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάρτηση Καταλόγων Λοιπού πλην Ιατρικού Επικουρικού Προσωπικού

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι την 19/3/2021, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας, οι πίνακες με τους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για φορείς αρμοδιότητας μας.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων ΑΣΕΠ, είναι από την 19-03-2021 και για 15 ημέρες (έως και 02/04/2021), σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ.

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι του προηγούμενου έτους παύουν να ισχύουν από την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του έτους 2021 στην ιστοσελίδα της οικείας Υ.Πε.

Συγκεκριμένα, οι πίνακες αναρτήθηκαν στον υπερσύνδεσμο Aποτελέσματα Λοιπού Επικουρικού.

EΠΙΣΤΡΟΦΗ