ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάρτηση αυτοματοποιημένων καταλόγων υποψηφίων για θέσεις Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στις 20.10.2021 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι αυτοματοποιημένοι κατάλογοι (συνοπτικοί και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ. Γ4α/Γ.Π/49607/07-09-2021 (Ορθή Επανάληψη ) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Σύμφωνα με την Γ4α/ΓΠοικ.39417/23-6-2021 ΥΑ (ΦΕΚ 2804/2021/τ.Β) «Παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση – πιστοποιητικό από τον φορέα που έχει εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υ.Υ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει».

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
5Ηυπε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
5Ηυπε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ