ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΛΚΕΑ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ)
Τηλ: 2413500880

Ταυτότητα & Σκοπός

Ο σκοπός του ΕΛΚΕΑ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων από τα αποθεματικά του Λογαριασμού, για τη χρηματοσότηση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη στόχων Υγείας του πληθυσμού της Περιφέρειας, τα οποία συντονίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Τα κονδύλια προέρχονται από την υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων, έργων κατάρτισης και παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εντάσσονται στα ερευνητικά προγράμματα και έργα του άρθρου 6 του ν. 1514/1985.

Πόροι του Λογαριασμού

Πόροι του λογαριασμού είναι κονδύλια που διατίθενται από φορείς του Δημοσίου Τομέα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μέσω των εκάστοτε προγραμμάτων ανάπτυξης, έρευνας και εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο ΕΛΚΕΑ διαχειρίζεται ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς ή και διεθνείς οργανισμούς και έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

Χρήσιμα Έντυπα & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για την αποδοχή της οικονομικής διαχείρισης τιμητικών αμοιβών Τύπου-Α
Δικαιολογητικά για την αποδοχή της οικονομικής διαχείρισης τιμητικών αμοιβών Τύπου-Β
Δικαιολογητικά για την οικονομική διαχείριση αμοιβών Συμβουλευτικών Επιτροπών
Δικαιολογητικά για την οικονομική διαχείριση αμοιβών Παρεμβατικών και Μη Παρεμβατικών Μελετών