ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Απαλλαγή από την Υποχρέωση Διενέργειας Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης από τον Κορωνοϊό των Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64232/16.10.2021 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4766/Β'/16.10.2021)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/10/2021

  1. Στην 5η Υ.Πε  Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, δυνάμει της υπ’αριθ. 90017/22.10.2021 απόφασης του Διοικητή της (ΑΔΑ  6ΤΤΣ469Η2Γ-ΖΗΕ) έχει συγκροτηθεί Τριμελής Υγειονομική Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτημάτων απαλλαγής εργαζομένων ιδιωτικού τομέα από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έναντι αντιτίμου, λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού (απαλλαγή δηλαδή και από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό) με βάση τους λόγους εξαίρεσης που αναφέρονται στην υπ’αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 (ΦΕΚ 3794/β/13.8.2021) απόφαση.
  2. Τα αιτήματα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα περί εξαίρεσης τους από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, διαβιβάζονται από τον εργοδότη ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (με ενυπόγραφο έγγραφο) με ηλεκτρονικό τρόπο (σε αρχείο  pdf)  απευθείας στο mail της Γραμματείας της Υγειονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που οι αιτούντες είναι παραπάνω από ένας, αποστέλλεται από τον εργοδότη  ενυπόγραφη συγκεντρωτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των αιτούντων.
  3. Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων απαλλαγής ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021. – Η Γραμματεία της Επιτροπής,  ενημερώνει τον αιτούντα και τον εργοδότη για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Μόνο σε περίπτωση νόμιμης απουσίας του εργαζομένου η πενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την επάνοδό του στην εργασία.
  4. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που δεν αναφέρονται σε λόγους εξαίρεσης του άρθρου 2 της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν διαβιβάζονται από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην προαναφερόμενη Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή, ή όσες διαβιβάζονται απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
  5. Μέχρι την παραλαβή από τον αιτούντα της απάντησης της Τριμελούς Επιτροπής επί του αιτήματός του,  υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης έναντι αντιτίμου με την επιβάρυνσή του.
  6. Από το χρονικό σημείο κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης της αίτησης απαλλαγής ως απαράδεκτης, ο αιτών υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης έναντι αντιτίμου και με την επιβάρυνσή του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2410 534369, 534901 email: vacc@dypethessaly.gr

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣ 5Η YΠΕ
ΦΕΚ 4766 16.10.2021
ΦΕΚ 3794 13 08 2021
92Χ1469Η2Γ 1ΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ