ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4865/2021 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4917/2022

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/04/2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Ν. 4917/2022 που παρατείνει την ισχύ της ρύθμισης του άρθρου 32 του Ν. 4865/2021 για τη δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας προς απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31.12.2022 και αφορά:

1) ιατρούς που ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και της Εσωτερικής Παθολογίας σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ και παρατείνουν την παραμονή τους ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι,

2) ιατρούς που κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν ως την 31η .12.2022 τον τίτλο ειδικότητας στην Πνευμονολογία-Φυματιολογίας και της Εσωτερικής Παθολογίας

3) ιατρούς που έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας στην Πνευμονολογία-Φυματιολογία και την Εσωτερικής Παθολογία χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή να έχουν πάρει νόμιμη απαλλαγή, και δεν υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Πληροφορίες:

  • Τμήματα Προσωπικού Νοσοκομείων για τις περιπτώσεις 1,2
  • 5η ΥΠΕ, τηλ 2413500861 για την περίπτωση 3

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Αίτηση Ιατρού

EΠΙΣΤΡΟΦΗ