ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/05/2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε  η με αρίθμ πρωτ 24930/05-11-2021 Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανατφύλλειο» της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΞ9469066-ΞΧ8) για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά οκτώ ατόμων, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΙΑΟΤΗΤΑΣ 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ). ΜΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ του ΑΣΕΠ, το παράρτημα ΣΟΧ καθώς και την περίληψη αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΣΟΧ 2022
24930 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2022

EΠΙΣΤΡΟΦΗ