ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η Διεύνθυνση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι μια αυτοτελής υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ. Απώτερος σκοπός της είναι η συνεισφορά στην εκπλήρωση της αποστολής της Υγειονομικής Περιφέρειας και των εποπτευόμενων φορέων της και στην επίτευξη των επιχειρησιακών του στόχων, ενεργώντας πάντα προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Σκοπός της Διεύθυνσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Υγειονομικής Περιφέρειας και των εποπτευόμενων φορέων της, καθώς και να προσθέτει αξία σε αυτήν, ενισχύοντας τη δυνατότητα επίτευξης των επιχειρησιακών της στόχων, μέσω της αντικειμενικής και εύλογης διαβεβαίωσης και της συμβολής της στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου. Έργο της Διεύθυνσης είναι η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων (διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό έργο) και η παροχή συμβουλευτικών έργων και υπηρεσιών, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δημήτριος Κατσιαφλάκας
Τηλέφωνο: 2413500817
E-mail: dkat [at] dypethessaly [dot] gr
           
         
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Προγραμματισμού και Μεθοδολογίας

  Το Τμήμα Προγραμματισμού και Μεθοδολογίας είναι υπεύθυνο για τη:
 • Σύνταξη και αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον Διοικητή
 • Σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών βάσει ανάλυσης κινδύνων, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της Υγειονομικής Περιφέρειας
 • Μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθεισών ενεργειών των εκθέσεων εσωτερικών ελέγχων, επιβεβαίωση της υλοποίησής τους εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και αξιολόγηση του αντικτύπου αυτών
 • Σύνταξη αναφοράς μετά την υλοποίηση όλων των συμφωνηθεισών ενεργειών κάθε έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης τυχόν υπολειμματικών, μη ανεκτών για την ΥΠΕ και των εποπτευομένους από αυτήν φορέων κινδύνων
 • Παροχή συμβουλευτικών έργων (προγραμματισμένων ή έκτακτων) επί του συνόλου των υπηρεσιών, των λειτουργιών, των διαδικασιών και εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρι- κής Υπηρεσίας της Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς και των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στην χωρική της αρμοδιότητα.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Διοικητή
 • Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων

  Το Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων είναι υπεύθυνο για τα εξής:
 • Διενέργεια προγραμματισμένων ελέγχων επί του συνόλου των υπηρεσιών, των λειτουργιών, των διαδικασιών και εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στην χωρική της αρμοδιότητα
 • Παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αξιολόγηση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
 • Έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, σύνταξης και αποστολής στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας τους για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και αν έχουν αναπτυχθεί κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον
 • Έλεγχο και αξιολόγηση των διαδικασιών των οικονομικών και μη αναφορών των ελεγχόμενων υπηρεσιών
 • Αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων
 • Έλεγχο της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία τους
 • Έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων
 • Γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεων απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων
 • Διενέργεια εκτάκτων διαβεβαιωτικών ελέγχων επί του συνόλου των υπηρεσιών, των λειτουργιών, των διαδικασιών και εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην χωρική της αρμοδιότητα