ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Eίναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της Υ.ΠΕ. και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ. Η αρμοδιότητα αυτή κατανέμεται στα τμήματα της.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ευθυμία Πατήλα
Τηλέφωνο: 2413500849
E-mail: epat [at] dypethessaly [dot] gr
           
         
Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Συντάσσει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό, Ισολογισμό της Υ.ΠΕ. και έχει όλες τις αρμοδιότητες οικονομικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της Υ.ΠΕ. Επιπλέον, παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη σύνταξη των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας καθώς και ελέγχει τους Απολογισμούς και Ισολογισμούς των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Επίσης, αξιολογεί τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής από τους ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Τμήμα Προμηθειών

Συγκεντρώνει τα Ενιαία Προγράμματα Προμηθειών της Υ.ΠΕ. και όλων των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει, εγκρίνει και ενοποιεί. Το ενοποιημένο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών υποβάλλεται ακολούθως στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κοινοποιούμενο στο Υπουργείο Υγείας. Επίσης μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς κατά τις κείμενες διατάξεις.