ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εχει αρμοδιότητα για το σχεδιασμό των πολιτικών παροχής υπηρεσιών Υγείας στην Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία κατανέμεται στα τμήματα της.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Λίνα Μπούκη
Τηλέφωνο: 2413500851
E-mail: lina [at] dypethessaly [dot] gr
           
          
         
Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης - ΕΛΚΕΑ

Διαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ. και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Επιπλέον, προκηρύσσει και χρηματοδοτεί από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού ερευνητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος, μεριμνά για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας.

Τμήμα Βελτίωσης & Ελέγχου Ποιότητας

Yποστηρίζει τους ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης και διαπίστευσης.

Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας

Kαταγράφει και αναλύει τα επιδημιολογικά, κοινωνιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για τη χάραξη της πολιτικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια και με βάση τα στοιχεία αυτά, εκπονεί και επικαιροποιεί το Χάρτη Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας.