ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εχει ως επιχειρησιακούς στόχους: α) τη βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίηση των υποδομών, των εγκαταστάσεων, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της ακίνητης περιουσίας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, των Αποκεντρωμένων Μονάδων της και των Εποπτευομένων από αυτή Φορέων και β) την αποτελεσματική και ασφαλή συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής της 5ης ΥΠΕ και των Αποκεντρωμένων Μονάδων της, την εξειδίκευση και παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στο επίπεδο της Υγειονομικής Περιφέρειας και η οποία κατανέμεται στα τμήματα της.

Προϊσταμένος Διεύθυνσης

Δημήτριος Σαρατζιώτης
Τηλέφωνο: 2413500808
E-mail: dsar [at] dypethessaly [dot] gr
           
          
         
Διέυθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Μελετών και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις - γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ, συντάσσει προ- διαγραφές, εκπονεί μελέτες και μεριμνά για ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών κ.λπ. που αφορούν έργα επεκτάσεων, επισκευών ανακαινίσεων και αναδιαρρυθμίσεων κ.λπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μελετών των ΦΠΥΥ της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Τη διαδικασία εκδόσεως οικοδομικών αδειών. Την κτηματογράφηση ή τον έλεγχο κτηματογράφησης και την τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας. Τη σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματος.

Τμήμα Έργων και Τεχνικής Υποστήριξης

Τη δημοπράτηση, εκτέλεση, επίβλεψη, και την παραλαβή έργων των ΦΠΥΥ της 5ης ΥΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 81) και των σχετικών διατάξεων περί «Δημοσίων Έργων» και έχει τις εξής αρμοδιότητες: Ελέγχει και εποπτεύει τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων, συντήρησης, ανανέωσης, επέκτασης και βελτίωσης των κτιριακών-οικοδομικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των ΦΠΥΥ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στα θέματα προμηθειών-εξοπλισμού στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 5ης ΥΠΕ, για τον απαραίτητο οικοδομικό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, των ανταλλακτικών συντήρησης και των απαραιτήτων αναλωσίμων υλικών λειτουργίας των οικοδομικών, αλλά και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ΦΠΥΥ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Γνωμοδοτεί για τις αναθέσεις και τις επιβλέψεις συμβάσεων συντήρησης (προληπτικής- επανορθωτικής) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων των ΦΠΥΥ της 5ης ΥΠΕ, όπου απαιτείται. Γνωμοδοτεί για την ικανοποιητική και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς λειτουργία, την εισήγηση ανανέωσης ή βελτίωσης, όπου απαιτείται, του μόνιμου εξοπλισμού μαγειρείων, του μόνιμου εξοπλισμού Πλυντηρίων-σιδερωτήριων, του λοιπού μόνιμου και κινητού εξοπλισμού καθώς και του κινητού και μόνιμου Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥ της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας. Όπου απαιτείται από τον νόμο 3329/2005 προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις - γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ.

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας

Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ορθολογική χρήση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την αξιοποίηση και την αξιόπιστη λειτουργία του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Παρέχει Τεχνική υποστήριξη στα θέματα προμηθειών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ανάθεση και επίβλεψη συμβάσεων συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Γνωμοδοτεί, εισηγείται και συντάσσει προδιαγραφές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Όπου απαιτείται από τον νόμο 3329/2005 θα προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις - γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Υποστηρίζει τα Κέντρα Υγείας για την απόκτηση του κατάλληλου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και καταγράφει τις ανάγκες για απόκτηση νέου. Μεριμνά για την ορθολογική χρήση και την εν γένει καλή λειτουργία του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και συντήρηση αυτών καθώς και την οργανωμένη τεχνική υποστήριξή του. Προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους, καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Μεριμνά για την υποβολή εκθέσεων ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ποιότητας λειτουργίας όλων των ακτινολογικών μηχανημάτων, των συστημάτων ψηφιοποίησης και γενικότερα όλων των συστημάτων αποτύπωσης εικόνας τα οποία είναι εγκατεστημένα στα Κέντρα Υγείας. Οι εκθέσεις αυτές θα περιέχουν αναμενόμενες επαγγελματικές εκθέσεις, εκθέσεις κοινού, πρόγραμμα συντήρησης και τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού, των συνθηκών λειτουργίας, τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς (ΔΕΑ), ελέγχους ποιότητας των συστημάτων. Επίσης μεριμνά για την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού των Κέντρων Υγείας σε θέματα ακτινοπροστασίας.