ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Είναι αρμόδια για την υποστήριξη της 5ης Υ.ΠΕ. και των εποπτευομένων φορέων της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής. Η Διεύθυνση Πληροφορικής συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία όλων των Διευθύνσεων, των αντίστοιχων Τμημάτων τους καθώς και τους εποπτευόμενους Φορείς Πρωτοβάθμιας Υγείας δεδομένου ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν τις βασικότερες συνιστώσες αύξησης της παραγωγικότητας και αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας των Δομών της 5ης ΥΠε.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ευάγγελος Σταματιάδης
Τηλέφωνο: 2413500867
E-mail: vstam [at] dypethessaly [dot] gr
           
         
Διεύθυνση Πληροφορικής

Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής

Το τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της 5ης Υ.Πε. και των εμπλεκομένων φορέων, για την εισαγωγή και λειτουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (με τη σύνταξη προτάσεων για ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικών Μητρώων, ιατρικού φακέλου, κτλ.). Επιπλέον αρμοδιότητές του αποτελούν: Ο συντονισμός δράσεων πληροφορικής, παροχή τεχνογνωσίας και κατευθυντηρίων οδηγιών στους φορείς παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και διαχείριση Συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Πολίτη (on-line υπηρεσίες προς το κοινό κ.α.). Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, διαδικασιών Ασφαλείας, Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης, Προστασίας Δεδομένων, BCP και Disaster Reovery, με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και των διεθνών πρακτικών. Η παρακολούθηση, συμμόρφωση με ισχύοντα πρότυπα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς και συνεργασία με εμπλεκόμενους διεθνείς και εθνικούς φορείς με στόχο την υιοθέτηση ορθών πρακτικών σε τομείς τεχνολογιών ηλεκτρονικής υγείας. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από την 5η Υ.Πε. Η εξασφάλιση της Διαλειτουργικότητας και Διασυνδεσιμότητας μεταξύ των υφιστάμενων και των υπό σχεδιασμό/ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Μονάδων αρμοδιότητος της 5ης Υ.Πε.

Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής

Το Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για: Την εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία της 5ης Υ.Πε. και στις αποκεντρωμένες οργανικές της μονάδες, καθώς επίσης και της έναρξης και παρακολούθησης της καλής λειτουργίας της. Την συντήρηση-διαχείριση της κάθε εφαρμογής πληροφορικής λογισμικού στην 5η Υ.Πε. Τη συνεχή παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και αξιολόγησης της δυνατότητας αξιοποίησης τους από την 5η Υ.Πε. Την υποστήριξη των Φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, όσον αφορά στην εισαγωγή και εφαρμογή συστημάτων Πληροφορικής. Τη διαχείριση και ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού Πληροφορικής και τη βελτιστοποίησης της αξιοποίησης του, σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία της 5ης Υ.ΠΕ και στις αποκεντρωμένες οργανικές της μονάδες. Την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού Πληροφορικής και των δικτύων. Τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο της 5ης Υ.Πε. και του διαδικτύου. Τη διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με τα εξωτερικά δίκτυα. Την προστασία του δικτύου και τη βελτιστοποίησης των πόρων αυτού. Την κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. Τη διασφάλιση από κάθε άποψη των δεδομένων που τηρούνται υπό ηλεκτρονική μορφή στην 5η Υ.Πε. Τη διασφάλιση του απόρρητου της επικοινωνίας.