ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η 5η Υ.Πε., βάσει του νόμου 3329/2005, ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των Νοσοκομείων της Περιφέρειάς της. Αντικειμενικοί στόχοι της αποτελούν ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργανώση, ο συντονισμός και ο έλεγχος της εφαρμογής των πολιτικών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, που εκπονούνται και ασκούνται στα Νοσοκομεία της περιφέρειας ευθύνης της, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής υγείας. Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει οικονομική λειτουργία τους, γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας για το ύψος της επιχορηγήσεως των Νοσοκομείων της Περιφέρειας της. Επιπλέον, επεξεργάζεται και αξιολογεί, σε σχέση με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, όλες τις προτάσεις και αιτήματα των Νοσοκομείων της Περιφέρειας της και τα υποβάλλει ανάλογα στα αρμόδια όργανα. Επίσης, εγκρίνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, αποφασίζει την τοποθέτηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τομέων, δίνει την έγκριση για τους προϋπολογισμούς, τις τροποποιήσεις και αναμορφώσεις τους, όπως και τους ισολογισμούς και απολογισμούς της οικονομικής χρήσης, προ της υποβολής τους για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Τα Νοσοκομεία της εφημερεύουν καθημερινώς εκτός από τα Νοσοκομεία του Νομού Λάρισας τα οποία εφημερεύουν εναλλάξ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ