ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βάσει του νόμου 4486/2017 η 5η Υ.Πε. έχει υπό την εποπτεία της τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) που υπάγονται στην περιφέρεια ευθύνης της. Οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν σκοπό την προαγωγή και αγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων προαγωγής της υγείας σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και παραπομπή τους στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία. Είναι αρμόδιες για την προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών, τη συνδιαχείριση με τον θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων, τη συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες, την αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας, την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους, τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, επιδημιολογικών στοιχείων και δεικτών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού ευθύνης.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ